×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آخرین اخبار

مشاهده بیشتر
چهارصد و هفتاد و یکمین جلسه کمیته اجرایی شورای پژوهشی معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

اخبار مدیریت امور پژوهشی دانشگاه

چهارصد و هفتاد و یکمین جلسه کمیته اجرایی شورای پژوهشی معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

مشاهده بیشتر

برگزاری وبینار آموزشی اولویت های پژوهشی

اخبار مدیریت امور پژوهشی دانشگاه

برگزاری وبینار آموزشی اولویت های پژوهشی

مشاهده بیشتر

چهارصد و هفتادمین جلسه کمیته اجرایی شورای پژوهشی معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

اخبار مدیریت امور پژوهشی دانشگاه

چهارصد و هفتادمین جلسه کمیته اجرایی شورای پژوهشی معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

مشاهده بیشتر

افتخار آفرینی عضو هیئت علمی دانشگاه

اخبار مدیریت امور پژوهشی دانشگاه

افتخار آفرینی عضو هیئت علمی دانشگاه

مشاهده بیشتر

نتایج ارزشیابی عملکرد پژوهشی دانشکده های تابعه دانشگاه در سال 1401

اخبار مدیریت امور پژوهشی دانشگاه

نتایج ارزشیابی عملکرد پژوهشی دانشکده های تابعه دانشگاه در سال 1401

مشاهده بیشتر

 چهارصد و شصت و نهمین جلسه کمیته اجرایی شورای پژوهشی معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

اخبار مدیریت امور پژوهشی دانشگاه

چهارصد و شصت و نهمین جلسه کمیته اجرایی شورای پژوهشی معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

مشاهده بیشتر

 اعلام رتبه بندی و نتایج ارزشیابی عملکرد پژوهشی و فناوری سال 1401 مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور

اخبار مدیریت امور پژوهشی دانشگاه

اعلام رتبه بندی و نتایج ارزشیابی عملکرد پژوهشی و فناوری سال 1401 مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور

مشاهده بیشتر

 چهارصد و شصت و هشتمین جلسه کمیته اجرایی شورای پژوهشی معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

اخبار مدیریت امور پژوهشی دانشگاه

چهارصد و شصت و هشتمین جلسه کمیته اجرایی شورای پژوهشی معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

مشاهده بیشتر

تنظیمات قالب